Профил на купувача

Обща информация

Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ДП РВД

Друга полезна информация

Архив

Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява или покана

Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Преходни процедури по ЗОП

Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014

Преходни възлагания чрез публична покана

Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.

Поръчки при условията на ЗГВ