Профил на купувача

Обща информация

Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ДП РВД

Друга полезна информация

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016 г.

Процедури по ЗОП

Самостоятелно възложени обособени позиции на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Събиране на оферти с обява или покана

Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016 г.

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Преходни процедури по ЗОП

Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014 г.

Преходни възлагания чрез публична покана

Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.

Архив

Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Архив - Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила от 15.04.2016 г.

Архив - Процедури по ЗОП

Архив - Самостоятелно възложени обособени позиции на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Архив - Събиране на оферти с обява или покана

Архив - Покани до всички заинтересовани лица за поръчки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Архив - Обществени поръчки, възлагани по ЗОП в сила до 14.04.2016 г.

Архив - Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Архив - Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Архив - Преходни обществени поръчки към 01.10.2014 г.

Архив - Преходни процедури по ЗОП

Архив - Процедури в процес на възлагане към 01.10.2014 г.

Архив - Процедури със сключен договор в процес на изпълнение към 01.10.2014 г.

Архив - Преходни възлагания чрез публична покана

Архив - Поръчки в процес на възлагане, без сключен договор към 01.07.2014 г.

Архив - Поръчки със сключен договор в процес на изпълнение към 01.07.2014 г.