Тест по английски език | ДП РВД

Тест по английски език

Кандидатите, които не притежават сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по т. 4 (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams ще бъдат поканени да се явят на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Провеждането на теста да се организира в зали, осигурени от ДП РВД в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас съгласно заявеното предпочитание от кандидатите.

Тестът по английски език е писмен и устен.

Писменият тест е с времетраене 3 астрономически часа и се състои от следните елементи:

  • Четене с разбиране;
  • Слушане с разбиране;
  • Проверка на лексиката и граматиката;
  • Писане.

Устният изпит се състои в провеждане на разговор по тема, изтеглена от кандидата с дадени насоки за дискусия и опорни думи.