Подбор за системен администратор в летищен център за обслужване на въздушното движение Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица | ДП РВД

Подбор за системен администратор в летищен център за обслужване на въздушното движение Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица

Дата: 
07/03/2017
Срок: 
07/04/2017
Състояние: 
Архив
 • Позиция – „Системен администратор –  в Летищен център за обслужване на въздушното движение“ (ЛЦ за ОВД Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица)
 • Направление „Техническа дейност“
 • Дирекция „Информационни системи“
 • отдел „Информационна инфраструктура“

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

 • Описание на позицията:

Системният администратор ще осъществява администриране, поддръжка, системно осигуряване и системно развитие на административните информационни системи и мрежови услуги, на компютърна, периферна, комуникационна и презентационна техника и технологии; консултация и помощ на потребителите на информационни системи и компютърна техника; регистриране и разрешаване на възникнали проблеми в информационната инфраструктура в съответния ЛЦ за ОВД – Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.

 • Задължения на позицията:
 • да администрира и поддържа надеждното функциониране на компютърните мрежи и споделени ресурси, включително пасивното и активно оборудване в състава на корпоративната мрежа;
 • да администрира и поддържа функционирането на поверените му информационни системи и услуги, ползващи корпоративната компютърна мрежа;
 • да инсталира и конфигурира компютърната техника и активните мрежови устройства в корпоративната мрежа и междумрежовите комуникации;
 • да участва в процесите по внедряване в експлоатация на информационни системи, като съдейства за усвояването им от оперативния/техническия персонал;
 • да оказва системна помощ и консултации на потребителите при работа с информационните системи, компютърната и периферна техника;
 • да извършва анализ/и на отделните ситуации при нарушаване нормалната работа на компютърните системи, споделените ресурси, мрежови и директорийни услуги, да предприема действия за нормализиране на работата им в най-кратки срокове;
 • да извършва дейности по поддръжка на механизмите за контрол върху сигурността на информацията във връзка със сертифицирането на ДП РВД по ISO/IEC 27001:2013;
 • да участва в разработването на изисквания, свързани със сигурността, при изготвяне на документация за придобиване на информационни системи;
 • да прави предложения за подобряване на сигурността при експлоатация на ИТ системите;
 • да участва в разследването на инциденти по сигурността с ИТ системи и услуги.
 • да взема решения за адаптиране и/или оптимизация на дадена конфигурация, в зависимост от потребностите и възможностите, с цел осигуряване надеждното функциониране на информационната инфраструктура;
 • да извършва дейности по периодичното централизирано архивиране на данните, поддържа реда в дисковите устройства на сървърите и следи за изправното функциониране на споделените мрежови ресурси;
 • да извършва периодично архивиране на конфигурациите, записаната информация в папките за настъпилите събития на активните мрежови устройства и следи за дисциплината на достъпа до мрежовите ресурси
 • да администрира и поддържа централизираната мрежова защита, както и процесите на мрежов мониторинг, конфигуриране и контрол на достъпа до системи, услуги и ресурси;
 • да осигурява процесите по централизирано инсталиране, конфигуриране и поддръжка на потребителски профили и софтуер;
 • Квалификация и умения/ Изисквания:
 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалности от професионални направления: „Комуникационна и компютърна техника“ и „Информатика и компютърни науки“;
 • Да имат професионален опит минимум 3 (три) години, в областта на информационните технологии, включително;
 • Професионален опит при инсталация, конфигуриране и администриране на сървърни операционни системи Windows и Linux;
 • Професионален опит при конфигуриране и осигуряване на услуги за крайния потребител в корпоративна среда като: директорийни услуги, електронна поща, централизирана мрежова и антивирусна защита, контролиран достъп до интернет;
 •  Опит в обслужването и администрирането на активно и пасивно мрежово оборудване и информационни системи за наблюдение и контрол.
 • Компютърна компетентност
 • Добри познания в областта на:
 • инсталация и администрация на сървърни операционни системи Windows Server 2008/2012 и Linux;
 • сървърни системи и приложения - Windows Server 2008/2012, Microsoft Active Directory,  Microsoft Exchange;
 • сървърна виртуализация;
 • администриране на средства и системи за мрежов мониторинг.
 • Познания в областта на:
 • бази данни (MS SQL); DNS и DHCP;       
 • конфигуриране на активни мрежови устройства;
 • администриране на отдалечен достъп до централизирани ресурси.
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо) и свободно ползване на документация по специалността.
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

В кандидатите търсим желание и умение да усвояват нови знания, както и лична дисциплинираност и възможност за поемане на отговорност. Способността Ви за организация на работния процес ще улесни справянето с многобройните отговорности, съпътстващи позицията. Търсеният кандидат трябва да е способен да взима бързи и адекватни решения в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните му задължения, включително при аварии и природни бедствия.

За нас е важен и опитът Ви в областта на информационните технологии. За профилирането Ви ще се погрижим ние, като Ви обучим на спецификата на позицията и работата със системите ни. Очакваме с еднакъв интерес кандидатури независимо от пола.

ДП РВД осигурява отлични условия на труд в приятна среда от професионалисти, както и финансови и социални придобивки, които биха удовлетворили Вашите желания. ДП РВД е възможността Ви за сигурно професионално бъдеще.

 • Начин на провеждане на подбора
 • Специализиран изпит-тест за проверка на основни знания в областта на информационните технологии;
 • Изпит по английски език;
 • Събеседване/интервю, включващо практическа проверка на компютърната грамотност и уменията за справяне с конкретни задачи, свързани с изпълнението на длъжността.
 • Необходими документи:
 • Заявление по образец до Генералния директор на ДП РВД за участие в подбора, съдържащо декларация за съгласие с условията на неговото провеждане;
 • Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
 • Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
 • Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
 • Копия на следните документи:
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен, включително и приложенията към нея;
  • документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или образци за трудов стаж, и/или справки за трудов/осигурителен стаж от компетентните институции (НАП, НОИ), удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, препоръки от работодатели и др;
  • при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.);
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН).
 • Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Централно управление на ДП РВД – София, бул. „Брюксел“ № 1, или в деловодствата на Летищен център за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица, намиращи се на съответното международно летище, като заведените документи се изпращат до дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”, ЦУ.

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на ДП РВД - www.bulatsa.com, както и в деловодствата на Централно управление на ДП РВД, ЛЦ за ОВД Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Подборът е обявен със Заповед № РД-22-70/ 06.03.2017 г. на заместник генералния директор по Административна дейност на ДП РВД.

Телефони за допълнителна информация: 02 937 1783; 02 937 1775; 02 937 1732; 02 937 1674.

 • Краен срок за подаване на документи: 16.00 ч. на 07.04.2017 г.
Заявление за участие във външен подбор на ДП РВД
30.28 KB
Декларация - съгласие за предоставяне на лични данни
27.1 KB
Декларация за участие в подбор на ДП РВД
27.24 KB