Опазване на околна среда

Във връзка с постоянно нарастващите нужди на обществото от въздушен транспорт за осигуряване на социално-икономическото развитие, както и отговорността за минимизиране въздействието върху околната среда, запазвайки възможността за развитие на бъдещите поколения, ръководството на ДП "Ръководство на въздушното движение" декларира своята политика по околната среда, като се ангажира:

  • Да извършва и развива своята дейност като доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Р България и на ФБВП Дунав по начин, който да осигури намаляване на занърсяването на околната среда, сътрудничеки си с всички заинтересовани страни и отчитайки първостепенната роля на безопасността при предоставяне на услуги по аеронавигационно обслужване;
  • Да спазва приложимите нормативни изисквания и други, приети от предприятието изисквания, отнасящи се до идентифицираните аспекти на околната среда, кото ДП РВД може да управлява или върху които може да влияе
  • Непрекъснато да подобрява и поддържа внедрената система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004, като част от своята интегрирана система за управление;
  • Да наблюдава системно постигнатите резултати по отношение на околната среда;
  • Да насърчава своите клиенти, доставчици и партньори към отговорно отношение и сътрудничество за опазване на околната среда;

В съответсвие с политиката по околната среда, ръководството на ДП РВД си поставя следните цели:

  • Планиране, въвеждане и изпълнение на дейности и мерки, съответстващи на Европейския генерален план за УВД (ATM Master plan) и Националния план за въвеждане на Единно европейски небе (LSSIP), свързани с околната среда;
  • Изпълнение на поставените целеви нива на показателите по околна среда, залегнали в Националния план за ефективност (или такъв на ниво ФБВП), съгласно законодателството на ЕЕН;
  • Управление на генерираните от дейността на предприятието отпадъци и предаването им на лицензирани за целта фирми;
  • Осигуряване на необходимото обучение на служителите за осъзнаване и засилване на персоналната отговорност към опазването на околната среда;
  • Изпълнение на действащата Програма за управление въздействието върху околната среда.

Политиката по околната среда в ДП РВД се преглежда периодично, най-малко веднъж в годината, за да се гарантира, че тя и целите по околната среда са актуални, адекватни и подходящи.

ДП РВД с грижа за околната среда
8.49 MB