Система за управление на качеството | ДП РВД

Система за управление на качеството

С въвеждане на система за управление на качеството, в съответствие със стандарта ISO 9001 и представляваща основата на Интегрираната система за управление (ИСУ), ДП РВД цели:

  • предоставяните услуги по АНО да съответстват на приложимите нормативни изисквания, изискванията на клиентите и на другите заинтересовани страни;
  • да отчете рисковете и възможностите, специфични за неговата дейност и среда, като ги управлява за постигане на своите стратегически цели и подобряване на ефективността си;
  • да удостовери със сертификат, издаден от независим акредитиран сертификационен орган, че дейността на предприятието е в съответствие със стандарта ISO 9001.

Политиката по качество се основава на ангажимента предприятието да удовлетворява изискванията на клиентите в рамките на нормативната база и корпоративните изисквания по отношение на ефективността и постигането на целите (с приоритет на изискванията, свързани с безопасността).

Политика по качество на ДП РВД
222.73 KB
Сертификат по ISO 9001 под акредитацията на UKAS
179.13 KB