Политики

Във връзка с постоянно нарастващите нужди на обществото от въздушен транспорт
за осигуряване на социално-икономическото развитие, както и отговорността за минимизиране на въздействието върху
околната среда, ръководството на ДП "Ръководство на въздушното движение" декларира своята политика.

Политика за безпристрастно отношение (Just culture)

Политика за безпристрастно отношение (Just culture)

Приоритетното развитие на политиката за безпристрастно отношение (Just Culture), като част от културата по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, важността на системата за докладване на  събития, свързани с безопасността и тяхното разследване, както и на решенията  на ръководството на ДП РВД за осигуряване и непрекъснато подобряване  нивата по безопасност, чрез постоянен систематичен подход. Осигуряване на високи нива по безопасност е с голяма полза за обществото и гаранция за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Виж повече

 

Политика по безопасност

Основният предмет на дейност на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД), съгласно Закона за гражданското въздухоплаване, е осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и експедитивност на полетите в обслужваното въздушно пространство.

Виж повече