Системи за управление | ДП РВД

Системи за управление

В съответствие с изискванията на Регламент 1035/2011 г. на ЕК, в ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е въведена система за управление на качеството, като част от Интегрирана система за управление (ИСУ). Интегрираната система за управление обхваща и областите околна среда, здраве и безопасност при работа и сигурност на информацията. Документираната и сертифицирана по международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO/IEC 27001 ИСУ представлява неразделна част от общата система за управление в ДП РВД.

Интегрираната система за управление на ДП РВД е с обхват аеронавигационно обслужване (АНО), включващо: управление на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване и обучение на кадри за АНО.

Политика за безпристрастно отношение (Just culture)

Приоритетното развитие на политиката за безпристрастно отношение (Just Culture) като част от културата по безопасност цели да осигури правилното отношение на служителите на ДП РВД към осигуряване на безопасността, важността на системата за докладване на събития, свързани с безопасността и тяхното разследване, както и на решенията на ръководството на ДП РВД за осигуряване и непрекъснато подобряване нивата по безопасност чрез постоянен систематичен подход. Осигуряването на високи нива по безопасност е с голяма полза за обществото и гаранция за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Виж повече