Междинни финансови отчети на ДП РВД

Междинните отчети на ДП РВД са публикувани в специалицирана електронна страница, съгласно чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

 

 

Годишен финансов отчет за дейността - 2016 г.

 

Междинен доклад за дейността на ДП РВД към 30.06.2016 г.
10.43 MB
Междинен съкратен финансов отчет по МСС към 30.06.2016 г.
1.43 MB
Пояснения към финансовия отчет към 30.06.2016 г.
9.93 MB
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя на Комисията по финансов надзор
310 KB
Декларация от отговорните лица
359.6 KB
Информация по чл. 33 ал. 1 към 30.09.2016 г.
208.76 KB
Пояснителни бележки към 30.09.2016 г.
797.57 KB
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя на Комисията по финансов надзор, към 30.09.2016 г.
392 KB
Информация по чл. 33, ал. 1 към 31.12.2016 г.
208.54 KB
poyasnitelni_belezhki_km_31.12.2016_g.pdf
800.04 KB
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя на Комисията по финансов надзор, към 31.12.2016 г.
386 KB