Danube FAB | ДП РВД

Danube FAB

Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния - DANUBE FAB

Функционалният блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния (DANUBE FAB) е установен с подписването на междудържавно споразумение от министрите на транспорта на Република България и Румъния на 12 декември 2011 г., в сила от 16 ноември 2012 г., след ратификация от парламентите в България и Румъния в поставения от Европейската комисия срок за установяване на ФБВП в Европа - 4 декември 2012 г. С цел постигане на оптимално ниво на взаимодействие в рамките на DANUBE FAB, споразумения за сътрудничество бяха подписани на ниво доставчици на аеронавигационно обслужване (ДП РВД и ROMATSA) и на ниво национални надзорни органи (ННО).

Установяването на ФБВП е съществен елемент от законодателния пакет Единно европейско небе (ЕЕН), който създава система от мерки за осигуряване на достатъчен капацитет за обслужване на нарастващия брой полети над Европа, за намаляване закъсненията, повишаване безопасността и разходната ефективност на аеронавигационното обслужване и ограничаване въздействието върху околната среда.

Управленска структура

Danube FAB има следната действаща управленска структура:

Висшият управителен орган на DANUBE FAB е Управителният съвет (УС), който разглежда въпроси, свързани с развитието на DANUBE FAB и предоставя стратегически насоки за бъдещи действия. Управителният съвет се подпомага от съвет на националните надзорни органи (съвет на ННО) и съвет на доставчиците на аеронавигационно обслужване (съвет на ДАНО).

Органът по политиките на въздушното пространство на DANUBE FAB (Airspace Policy Body) следи за  прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство (Flexible Use of Airspace) в трансграничните сектори за обслужване на въздушното движение в рамките на функционалния блок.

Акценти

  • BULATSA заедно с доставчиците за аеронавигационно обслужване на Румъния и Унгария – ROMATSA и HungaroControl, разшириха въздушното пространство за свободно планиране на полетите през нощта в рамките на трите държави. Проектът SEEN FRA (South-East Night Free Route Airspace) представлява втората фаза от мащабен проект за установяване на въздушно пространство за свободно планиране на полети (Free Route Airspace) в рамките на DANUBE FAB. SEEN FRA позволява на въздухоплавателните средства да летят свободно между публикувани точки и радионавигационни средства, без да се съобразяват със съществуващата система от въздушни трасета. Проектът значително оптимизира маршрутите във въздушно пространство, без ограничения от държавните граници и намалява разходите за гориво и вредни емисии от въздухоплаването. Подобряването на организацията на въздушното пространство в рамките на DANUBE FAB е приоритетна задача пред българо-румънския екип във функционалния блок. За тази цел екипите провеждат постоянни проучвания и мащабни симулации за оценка на различни варианти за организация на трасета с оглед показателите полетна ефективност, безопасност, капацитет и др.
  • В периода 07-09 март 2017 г. партньорските ДАНО в DANUBE FAB – ДП РВД и ROMATSA демонстрираха практическите ползи от сътрудничеството помежду си чрез съвместно представяне на изложението на Световния УВД Конгрес 2017 г. в Мадрид. DANUBE FAB направи демонстрация на главните си постижения - установяването на трансгранични сектори, въвеждането на Въздушно пространство за свободно планиране на маршрутите (FRA) и активната роля на сътрудничеството с други ФБВП. Към демонстрациите интерес проявиха включително г-н Хенрих Хололей, генерален директор на ГД Мобилност и Транспорт към Европейската Комисия, и г-н Масимо Гарбини, изпълнителен директор на Управителя на разгръщането на SESAR. В допълнение, генералните директори на BULATSA и ROMATSA домакинстваха дебат на тема „Бъдещето на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП)“ на щанда на DANUBE FAB. В дискусията участваха висши представители на ФБВП в Европа и началникът на отдел Единно европейско небе в Европейската комисия Маурицио Касталети.  В рамките на Конгреса бе подписан и Меморандум за разбирателство между партньорските ДАНО в DANUBE FAB – ДП РВД и ROMATSA, и Aireon LLC. Меморандумът установява рамка за сътрудничество за обсъждане на потенциално разгръщане на обзорна услуга, реализирана чрез получаване на информация от сателитно-базиран автоматичен зависим обзор (space-based ADS-B).
  • От 2015 г. Република Македония участва със статут на наблюдател в редовните заседания на Управителния Съвет на DANUBE FAB, което допринася към една от дългосрочните цели на ЕЕН, а именно разширение на политиката за ЕЕН към държави извън ЕС.;
  • DANUBE FAB e активен участник в новосформирания механизъм за сътрудничество между ФБВП в Европа (InterFab Coordination Platform). Целта на платформата е координация между деветте установени ФБВП с цел споделяне на опит и идеи за координирано развитие на ФБВП в Европа DANUBE FAB участва редовно в експертни семинари в рамките на платформата;
  • Ключово постижение за DANUBE FAB е установяването през 2014 г. на два трансгранични сектора за обслужване на въздушното движение, като това е първата подобна стъпка в рамките на функционален блок въздушно пространство в Европа. Двата трансгранични сектора са въведени на база на оперативните изисквания за оптимално използване на въздушното пространство, независимо от националните граници. Въвеждането на трансграничните сектори между България и Румъния представлява нов етап в посока дефрагментирането на европейското въздушно пространство – основна цел на ЕЕН;
  • В рамките на DANUBE FAB има създадена организация за провеждане на съвместни обществени поръчки за целите на рационализиране на техническата инфраструктура и подобряването на разходната ефективност чрез икономии от мащаба.
  • В рамките на функционалния блок е създаден Социален консултативен форум на DANUBE FAB със социалните партньори в ДП РВД и ROMATSA. Последното дванедесето заседание на форума се проведе на 7 юни 2017 г. в гр. Пловдив.

За повече информация:

Functional airspace blocks (FABs) – Transport:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/fab/

Danube FAB:

http://www.danubefab.eu/en/

 

Актуално