Danube FAB

Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния - DANUBE FAB

Функционалният блок въздушно пространство (ФБВП) между Република България и Румъния (DANUBE FAB) е установен с подписването на междудържавно споразумение от министрите на транспорта на Република България и Румъния на 12 декември 2011 г., в сила от 16 ноември 2012 г., след ратификация от парламентите в България и Румъния в поставения от Европейската комисия срок за установяване на ФБВП в Европа - 4 декември 2012 г. С цел постигане на оптимално ниво на взаимодействие в рамките на DANUBE FAB, споразумения за сътрудничество бяха подписани на ниво доставчици на аеронавигационно обслужване (ДП РВД и ROMATSA) и на ниво национални надзорни органи (ННО).

Установяването на ФБВП е съществен елемент от законодателния пакет Единно европейско небе (ЕЕН), който създава система от мерки за осигуряване на достатъчен капацитет за обслужване на нарастващия брой полети над Европа, за намаляване закъсненията, повишаване безопасността и разходната ефективност на аеронавигационното обслужване и ограничаване въздействието върху околната среда.

DANUBE FAB има следната действаща управленска структура:

Висшият управителен орган на DANUBE FAB е Управителният съвет (УС), който разглежда въпроси, свързани с развитието на DANUBE FAB и предоставя стратегически насоки за бъдещи действия. Управителният съвет се подпомага от съвет на националните надзорни органи (съвет на ННО) и съвет на доставчиците на аеронавигационно обслужване (съвет на ДАНО).

Органът по политиките на въздушното пространство на DANUBE FAB (Airspace Policy Body) следи за  прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство (Flexible Use of Airspace) в трансграничните сектори за обслужване на въздушното движение в рамките на функционалния блок.

Постижения

  • Основно постижение на DANUBE FAB за 2015 г. е предоставения на Република Македония статут на наблюдател в УС на DANUBE FAB, което допринася към една от дългосрочните цели на ЕЕН, а именно разширение на политиката за ЕЕН към държави извън ЕС.;
  • DANUBE FAB е един от лидерите и бе домакин на съвещание на новосформирания механизъм за сътрудничество между ФБВП в Европа (InterFab Coordination Platform), което се проведе в периода 14-15 октомври 2015 г. в гр. Букурещ, Румъния. Целта на платформата е координация между деветте установени ФБВП с цел споделяне на опит и идеи за координирано развитие на ФБВП в Европа;
  • През октомври 2015 г. DANUBE FAB и FABCE - ФБВП на Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Република Чехия, Унгария, сключиха споразумение за сътрудничество на ниво ДАНО, което се явява елемент от активната работа по установяване на по-задълбочено сътрудничество със съседни функционални блокове;
  • Ключово постижение за DANUBE FAB е установяването през 2014г. на два трансгранични сектора за обслужване на въздушното движение, като това е първата подобна стъпка в рамките на функционален блок въздушно пространство в Европа. Двата трансгранични сектора са въведени на база на оперативните изисквания за оптимално използване на въздушното пространство, независимо от националните граници. Въвеждането на трансграничните сектори между България и Румъния представлява нов етап в посока дефрагментирането на европейското въздушно пространство – основна цел на ЕЕН;
  • Подобряването на организацията на въздушното пространство в рамките на DANUBE FAB е постоянна и приоритетна задача пред българо-румънския екип за управление на дейностите във функционалния блок. За тази цел се провеждат мащабни симулации и проучвания, за да се оценяват и сравняват различни варианти за организация на въздушното пространство и трасета в DANUBE FAB, с оглед на показателите полетна ефективност, безопасност, капацитет и др. Ключов пример са проведените през ноември 2015г. симулации в реално време за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на полети (FRA) в рамките на функционалния блок DANUBE FAB в Експерименталния център на ЕВРОКОНТРОЛ в Бретини, Франция. Целта на симулациите бе определянето на условията, при които FRA операциите могат безопасно, ефективно и при допустимо натоварване за ръководителите на полети да преминат от нощен в денонощен режим;
  • В рамките на проект за установяване на въздушно пространство за свободно планиране на полети (Free Route Airspace) през 2016 г. стартира работа по втората фаза на проекта – установяване на тристранно въздушно пространство за свободно планиране през нощта между Унгария, Румъния и Република България (South East Europe Night Free Route Airspace (SEEN FRA);
  • В рамките на DANUBE FAB има създадена организация за провеждане на съвместни обществени поръчки за целите на рационализиране на техническата инфраструктура и подобряването на разходната ефективност чрез икономии от мащаба;
  • В рамките на функционалния блок е създаден Социален консултативен форум на DANUBE FAB със социалните партньори в ДП РВД и ROMATSA. Последното единадесето заседание на форума се проведе в периода 25-27 май 2016 г. в Румъния.

За повече информация:

Functional airspace blocks (FABs) – Transport:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/fab/

Danube FAB:

http://www.danubefab.eu/en/

 

Recent news