Управление на въздушното движение

Управление на въздушното пространство (УВП)

"Управление на въздушното пространство" е дейност по планиране с цел максимално ефективно използване на въздушно пространство. Дейностите за управление на въздушното пространство включват дизайн на:

  • структурата на въздушното пространство (зони и райони на летищата, сектори и секторни конфигурации за обслужване по маршрута, предложение за класификация на ВП и др.);
  • процедурите за излитане/кацане, отлитане/долитане от/към летищата;
  • въздушните трасета;
  • динамично управление на структурите от въздушното пространство във времето и разпределянето му между различните категории ползватели на основата на нуждите им в краткосрочен план.

Структурата на въздушното пространство, процедурите и структурата на въздушните трасета се определят от главния директор на гражданска въздухоплавателна администрация в МТИТС по предложение на ДАНО и се публикуват в сборника за аеронавигационна информация и публикации AIP на Република България.

За изпълнение на дейности, които пораждат рискове за гражданското въздухоплаване се определят различни структури от въздушно пространство, където полетите на въздухоплавателни средства са обект на ограничения. Такива структури са забранени, ограничени, опасни, временно отделни и временно резервирани зони. Предвид факта, че голяма част от тези структури се организират за нуждите на въоръжените сили, динамичното управление на структурите на от въздушно пространство е се изпълнява в тясно взаимодействие между определения от държавата ДАНО и компетентните структури на министерството на отбраната.

Управление на потоците на въздушно движение

е дейност по осигуряване на безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушно движение, като същевременно се осигурява максимално използване на разполагаемия капацитет, доколкото това е възможно, и осигуряване съответствие на броя на допуснатите въздухоплавателните средства с капацитетите на секторите/органите, определени от органите, които предоставят аеронавигационно обслужване в тях. Управлението на потоците се осъществява централизирано за страните членки на ЕВРОКОНТРОЛ от оперативния център на мрежовия управител и със съдействието на органите за ОВД. Местните условия, при които работи всеки един орган за ОВД се променят непрекъснато, информацията за промените се събира централизирано и се прилагат различни мерки за осигуряване на непрекъснатост на потока и предотвратяване на прекомерни струпвания на ВС в определени сектори, надхвърлящо определения капацитет. Някои от тези мерки са задържане на излитането, определяне на калкулирано време за излитане, пренасочване на потоците през по-слабо натоварени сектори, ограничаване на полета по височина и др. В допълнение за облекчаване на работата на органите за ОВД, се предоставя информация за очакваното натоварване, която позволява да се прилагат различни секторни конфигурации, позволяващи ефективно използване на наличните ресурси.