Обзор и автоматизирани системи за УВД | ДП РВД

Обзор и автоматизирани системи за УВД

За осъществяване на своята дейност по обслужване на въздушното движение, ДП РВД разполага с 5 радиолокационни комплекса и един вторичен трасови радиолокатор. Те са в основата за постигане на развита радиолокационна мрежа и получаване на надеждна картина на обслужваното от Р. България въздушно пространство. В страната са разположени:

  • 3 летищни радиолокационни комплекса /ЛРЛК/ в София, Варна и Бургас. Те се състоят от първичен радиолокатор тип ATCR 33MI и вторичен радиолокатор SIR-M, които са производство на италианската фирма Leonardo (тогава - SELEX ES). Чрез тях се постига пълен обзор на районите за отговорност на съответните летища, като същите участват и в изграждане на многорадарната картина за цялото въздушно пространство.
  • 2 трасови радиолокационни комплекса /ТРЛК/, разположени на Черни връх и във Върбишки проход. Те се състоят от първичен радиолокатор тип ATCR 22MI и вторичен моноимпулсен радиолокатор CMSSR-401, съответно на фирмите Leonardo (SELEX ES) и THALES (преди - CARDION). Тези радиолокационни комплекса покриват територията на Р България в достатъчен обем и играят съществена роля за ръководството на прелитащия трафик.
  • На летище Пловдив е разположен трасови моноимпулсен вторичен радиолокатор CMSSR-401 на фирмата THALES (CARDION). Той допълва цялостната радиолокационна картина.

Извършва се модернизация на радиолокационните комплекси на ДП РВД, в рамките на която бяха доставени първични и вторични обзорни радиолокатори за трасови радиолокационни комплекса (ТРЛК) - „Черни връх“. Същият комплекс ще бъде доставен и инсталиран  и на ТРЛК „Върбица“. На летище София ще бъде изграден напълно нов ЛРЛК, включващ доставка и инсталация на първичен обзорен радиолокатор STAR2000 и вторичен обзорен радиолокатор работещ в режим S RSM970S от фирма THALES.

В експлоатация са 2 метеорологични радиолокатора тип Метеор 306AC на фирмата Leonardo (тогава - GEMATRONIK), модернизирани през 2010 г., разположени в РЦ за ОВД София и ЛЦ за ОВД Варна. Те доставят актуална метеорологична информация за целите на УВД.

На летище София е инсталиран и се ползва за подобряване на УВД в условията на намалена видимост радиолокатор за обзор на наземното движение в района на летателното поле.

Управлението на въздушното движение над територията на страната се осигурява от модерни системи за обработка и изобразяване на обзорна и полетна информация. В РЦ за ОВД София, ЛЦ за ОВД Варна и ЛЦ за ОВД Бургас е в редовна експлоатация автоматизирана система за УВД SATCAS, доставена от фирма Leonardo (SELEX ES). В изпълнение на изискванията на Националната програма за въвеждане на единно европейско небе и регламенти на ЕС относно средствата и системите за осигуряване на дейностите по УВД, ДП РВД извърши модернизация на АСУВД SАТСАS, която позволи внедряването на нови функционалности, подобряване работата на АСУВД и повишаване нивото на безопасността при ОВД.

Предстои въвеждане в експлоатация на нова усъвършенствана система за ръководство и управление на наземното движение (A-SMGCS - Advanced Surface Movement Guidance and Control System) с функции за обзор и контрол на въздухоплавателните средства и други превозни средства по маневрената площ на летището.