Авиационен учебен център

Авиационен учебен център

Авиационният учебен център (АУЦ) е сертифициран за обучение на ръководители на полети на основание Регламент (ЕО) № 216/2008 г. на Европейския парламент и Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/340 на Комисията. Обучението в Авиационния учебен център се провежда по одобрени от ГД "Гражданска Въздухоплавателна Администрация" учебни планове и програми, в съответствие с изискванията на ЕВРОКОНТРОЛ за общо основно съдържание на първоначалното обучение на ръководители на полети (EUROCONTROL Common Core Content).

Авиационният учебен център има валиден сертификат за професионално обучение на авиационни специалисти, издаден съгласно изискванията на Наредба № 27 на Министерство на транспорта и информационните технологии.