Анализи и нива по безопасност

Основни тенденции в Безопасността за 2015 г.

Регистрирани събития в оперативната дейност:

 • Като резултат от ежегодното проучване на зрелостта на СУБ „EUROCONTROL CANSO SMS Standard of Excellence Measurement in 2015‘ е отчетен напредък от 85,7 % до 87,7 %, което подрежда ДП РВД в челните 10 ДАНО от общо 44 европейски държави, участвали в проучването.
 • Докладвани са 351 авиационни събития, спрямо 374 през 2014 г.;

 • Регистриран е един Сериозен авиационен инцидент с клас на сериозност „А“, който е без принос на органите за ОВД на ДП РВД и един Голям инцидент с клас на сериозност „В“;

 • Регистриран е само един Значителен инцидент с клас на сериозност C, който е без принос на органите за ОВД;

 • Регистрирани са 6 събития без влияние върху безопасността с клас на сериозност „Е“, които са с принос на органите за ОВД;

 • 344 инцидента без принос на органите за ОВД, които са събития с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития;

 • Запазва се броят на събитията от типа „Осветяване с лазери“ през 2015 г. - 57 събития, като за 2014 г. са били 55 събития;

 • При събитията от типа „Сблъсък на въздухоплавателно средство с птици“ по време на излитане или кацане има намаление на 66 събития спрямо 81 през 2014 г.

 • Увеличава се значително броя на събитията „Отклонение на ВС от УВД разрешения и инструкции“ и „Непланирани или грешно планирани полети“;
 • Констатирано е намаляване на случаите на превишаване на секторните капацитети в РЦ за ОВД София;

Регистрираните събития в техническата дейност при осигуряване на УВД:

 • Докладвани са 1062 събития, спрямо 976 през 2014 г.;

 • Не са регистрирани авиационни инциденти с клас на сериозност АА, А и В;

 • 27 Значителни инцидента с клас на сериозност „C“, довели до функционални откази и съответно с влияние върху органите за ОВД;

 • 989 събития,  без влияние върху органите за ОВД, с клас на сериозност „Е“ без последствия за безопасността и „D“ неопределени събития.

Брой авиационни инциденти:

За периода от 2008 до 2015 г., основавайки се на изгладените данни от графиките с приплъзване, се отчита трайна тенденция на подобрение на безопасността – регистрирано е 3,25 пъти подобряване на безопасността на база на 5 годишното осредняване – от 0.78 (2008 г.) до 0.24 (2015 г.) АИ на 100 000 обслужени ВС .

Обобщената дългосрочна тенденция за намаляване на АИ по причина на органите за ОВД, с клас на сериозност А, В, С и Е в условията на постоянно увеличаващ се брой обслужени ВС на годишна  база са показани на долната графика:

Обобщените данни за инциденти с клас А, В, С и Е показват, че агрегирания риск за безопасността на АНО също намалява при 5-годишно осредняване  3,1 пъти от 3 (2008 г.) до 0,97 (2015 г.)

Вземайки предвид увеличеният с повече от 10% брой на обслужени ВС през 2015 г. – 774 702, спрямо 703 239 за 2014 г. ДП РВД е осигурил безопасността на обслуженото въздушното движение и фактически е постигнал ЗНБ, определени от ГД ГВА за 2015 г.